Nuorisokeskus Metsäkartanon vastuullisuussuunnitelma

Nuorisokeskus Metsäkartano sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen ja käyttää taloudellisia resursseja tavalla, joka
edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä
aikavälillä.

Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, joita ovat mm. Nuorisolaki
(1285/2016), Säätiölaki (485/2016), Työsopimuslaki (55/2001), Työturvallisuuslaki (738/2002),
Työterveyshuoltolaki (1383/2001), Arvonlisäverolaki (1501/1993), Kirjanpitolaki (1336/1997).

Huolehdimme asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Meillä on ajantasaiset, riskien arviointiin
perustuvat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat ja turvallisuusympäristöä kehittää säännöllisesti kokoontuva
turvallisuustiimi. Koulutamme ja harjoitamme työntekijöitämme säännöllisesti turvallisuusasioissa. Kaikilla
työntekijöillä, harjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on lakisääteinen tai sen vaatimukset ylittävä
työtapaturmavakuutus. Työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty lain vaatimalla tavalla. Työterveyshuollon
työpaikkakartoitus on toteutettu 2021 ja sen aiheuttamat toimenpiteet on huomioitu työsuojelun
toimintaohjelmassa.

Yrityksellä on yhdenvertaisuussuunnitelma sekä olemme sitoutuneet syrjinnästä vapaan tilan periaatteisiin. Nuorisokeskus Metsäkartano on Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä Yhteiskunnallinen yritys. Edellytämme
alihankkijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa työntekijöiden oikeuksia sekä ympäristöasioita koskevan
lainsäädännön noudattamista. Olemme sitoutuneet korruption vastaiseen toimintaan, esimerkiksi säätiön
hallinnossa noudatetaan säätiölain mukaisia korruptiota ehkäiseviä säädöksiä.

Käytämme 100% uusiutuvaa sähköä ja lämmityksessä paikallista bioenergiaa. Materiaalihankinnoissa suosimme
lähi- ja luomuraaka-aineita sekä ympäristömerkittyjä tai muuten ympäristölle mahdollisimman haitattomia
tuotteita. Kalustohankinnoissa hankintapäätöksiin vaikuttavana tekijänä on tuotteiden ja valmistajien
ympäristösertifioinnit. Alihankinnassa edellytämme palveluntuottajilta sitoutumista kestävän kehityksen
mukaiseen toimintaan.

Osallistumme alueelliseen kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen, muun muassa Lakeland 2 -
hankkeen ja VisitFinlandin toimenpiteiden kautta sekä toimimme yhteistyössä Metsähallituksen
luontopalveluiden kanssa ja olemme sitä kautta sitoutuneet kestävän luontomatkailun toimintaperiaatteisiin.
Sustainable Travel Finland -merkin hakuprosessi on aloitettu. Henkilöstölle järjestetään vuosittain vähintään yksi
ympäristö- tai vastuullisuuskoulutus. Huomioimme saavutettavuuden asiakasviestinnässä sekä palveluiden ja
infran kehittämisessä.

Suosimme ravintolassa lähiraaka-aineita, joita ostamme myös suoraan tuottajilta tai kerääjiltä.
Matkamuistomyymälän valikoimissa on paikallisia tuotteita ja käsitöitä. Toteuttamissamme ohjelmissa on
paikallista kulttuuria esille tuovia elementtejä, kuten tukkilaisperinne ja sepän työt. Käytämme alihankinnassa
paikallisia palveluntuottajia aina kun se on mahdollista. Edistämme asiakkaidemme myönteisen luontosuhteen
rakentumista tuottamalla heille ohjelmissamme kokemuksia ja elämyksiä luonnossa.

Seuraamme ja pyrimme vähentämään veden, sähkön, ja lämpöenergian kulutusta. Kiinteistönhoidossa
säädämme käyttämättömänä olevien tilojen lämpötilaa alemmaksi. Siivouksessa käytämme ympäristömerkittyjä
kemikaaleja annosteluohjeiden minimien mukaisesti. Emme tee tarpeetonta pyykin pesua tai huonesiivousta.
Emme käytä kertakäyttöastioita kuin harvoissa poikkeustapauksissa. Huolehdimme jätteiden kierrätyksestä ja
pyrimme vähentämään jätteen syntymistä. Kunnostamme ja hankimme käytettyjä kalusteita silloin kun se on
mahdollista, ja huolehdimme käytöstä poistettavien kalusteiden kierrätyksestä. Käytämme siivouksen
huoltoajossa sähköautoa ja huollamme käytössämme olevat ajoneuvot säännöllisesti. Pyrimme ruokahävikin
vähentämiseen mitoituksella, ohjeistuksilla, kampanjoilla sekä hävikkiruokapäivillä. Seuraamme vuosittain
yrityksemme hiilijalanjälkeä ja pyrimme pienentämään sitä 5 prosenttia.

Emme käytä ravintolassamme raaka-aineita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai
lajeista. Pienennämme ravintolamme ruokahävikkiä seuraavin toimenpitein: otamme käyttöön
reseptiikkaohjelman, jolla pystymme tarkemmin mitoittamaan valmistettavan ruuan määrän, käytämme
ylijääneen ruuan hävikkiruokapäivinä, henkilöstöllä on mahdollisuus ostaa ylijäämäruokaa ja ohjeistamme
asiakkaitamme ottamaan ruokaa sen verran kun syödään. Myynnissä tai esillä ei ole kasveja, eläimiä tai
historiallisia ja arkeologisia esineitä paitsi lain sallimissa rajoissa. Eläimiä ei käytetä ohjelmissa.

Päivitetty 12.10.2022

Ota yhteyttä!